Hazelcast backgroundHazelcast
Hazelcast backgroundHazelcast
پایگاه‌های داده‌
Elastic SearchCassandraMicrosoft SQL ServerOracle DatabaseMariaDBMySQLDB2/ZPostgreSQLDB2HazelcastApache HbaseMongoDBRedis

Hazelcast

Hazelcast  یک پلتفرم متن‌باز برای ساخت کاربردهای هوشمند بی‌درنگ است. این ابزار با بهره‌گیری از یک موتور ذخیره‌سازی و پردازش جریانی درون حافظه‌ای پردازش تراکنش‌ها را تسریع می‌کند. قابلیت مانیتورینگ این ابزار مبتنی بر جاوا توسط سامانه مانیتورینگ معین در دسته‌ی پایگاه‌داده‌ها وجود دارد. در همین راستا، شاخص‌های کارایی مرتبط با کلاستر مانند وضعیت کلاستر، Map، MultiMap، Replicated Map  و صف‌ها و نیز شاخص‌های کارایی مرتبط با ماشین‌ مجازی جاوا (JVM) از طریق اینترفیس JMX  قابل مانیتور است. در ادامه لیست این شاخص‌های کارایی ارایه شده است.

Hazelcast.overview.fa

 

شاخص‌های کارایی کلاستر:

 1. نام کلاستر
 2. نسخه
 3. وضعیت اجرای کلاستر
 4. تعداد اعضای کلاستر
 5. اعضای کلاستر
 6. آدرس گره Master
 7. تعداد Partitionهای فعال در گره
 8. تعداد کل Partitionها در کلاستر
 9. کلاستر Safe است؟
 10. گره Safe است؟
 11. تعداد کلاینت‌ها
 12. زمان روشن شدن کلاستر

Hazelcast.details.fa

شاخص‌های کارایی Map:

 1. نام
 2. تعداد Entryها
 3. تعداد Getها
 4. نرخ عملیات Get
 5. تعداد Putها
 6. نرخ عملیات Put
 7. تعداد حذف‌ها
 8. نرخ عملیات حذف
 9. حافظه‌ی استفاده‌ شده‌ی Entryها
 10. تعداد Backupهای هر Entry
 11. تعداد Entryهای ‌Backupگیری شده
 12. حافظه‌ی استفاده‌ شده‌ی Entryهای Backup
 13. تعداد رخدادها
 14. تعداد Hitها
 15. تعداد Lockها
 16. تعداد Entryهای Dirty
 17. حداکثر تأخیر Put
 18. میانگین تأخیر Put
 19. حداکثر تأخیر Get
 20. میانگین تأخیر Get
 21. حداکثر تأخیر حذف
 22. میانگین تأخیر حذف
 23. تعداد Entryها در کلاستر
 24. تعداد Setها
 25. نرخ عملیات Set
 26. حداکثر تأخیر Set
 27. میانگین تأخیر Set

Hazelcast.maps.view.fa

شاخص‌های کارایی Multi Map:

 1. نام
 2. تعداد Entryها
 3. تعداد Getها
 4. نرخ عملیات Get
 5. تعداد Putها
 6. نرخ عملیات Put
 7. تعداد حذف‌ها
 8. نرخ عملیات حذف
 9. حافظه‌ی استفاده‌ شده‌ی Entryها
 10. تعداد Backupهای هر Entry
 11. تعداد Entryهای ‌Backupگیری شده
 12. حافظه‌ی استفاده‌ شده‌ی Entryهای Backup
 13. تعداد رخدادها
 14. تعداد Hitها
 15. تعداد Lockها
 16. تعداد Entryهای Dirty
 17. حداکثر تأخیر Put
 18. میانگین تأخیر Put
 19. حداکثر تأخیر Get
 20. میانگین تأخیر Get
 21. حداکثر تأخیر حذف
 22. میانگین تأخیر حذف
 23. تعداد Entryها در کلاستر

Hazelcast.multi Maps.fa

شاخص‌های کارایی Replicated Map:

 1. نام
 2. تعداد Entryها
 3. تعداد Getها
 4. نرخ عملیات Get
 5. تعداد Putها
 6. نرخ عملیات Put
 7. تعداد حذف‌ها
 8. نرخ عملیات حذف
 9. تعداد Hitها
 10. حداکثر تأخیر Put
 11. میانگین تأخیر Put
 12. حداکثر تأخیر Get
 13. میانگین تأخیر Get
 14. حداکثر تأخیر حذف
 15. میانگین تأخیر حذف
 16. تعداد رخدادها

Hazelcast.replicated Maps.view.fa

شاخص‌های کارایی صف‌ها:

 1. نام
 2. تعداد Itemها
 3. تعداد Itemهای Backup
 4. حداکثر Age
 5. حداقل Age
 6. متوسط Age
 7. نرخ Offerها
 8. تعداد Offerهای Reject شده
 9. نرخ Pollها

Hazelcast.queues.fa

شاخص‌های ماشین مجازی جاوا (JVM)

 شاخص‌های میزبان:

 1. حافظه‌ی مجازی Commit شده
 2. کل فضای Swap 
 3. فضای Swap آزاد
 4. مقدار استفاده از فضای Swap
 5. درصد استفاده از فضای Swap
 6. حافظه آزاد میزبان
 7. کل حافظه میزبان
 8. حافظه استفاده شده میزبان
 9. درصد حافظه استفاده شده میزبان
 10. زمان پردازش
 11. میزان استفاده از پردازنده میزبان
 12. میزان استفاده از پردازنده Process
 13. تعداد پردازنده‌های میزبان
 14. توصیف گرهای فایل باز
 15. حداکثر توصیف گرهای فایل‌
 16. زمان روشن شدن JVM

 Threadها:

 1. تعداد Threadهای Daemon
 2. حداکثر تعداد Threadها
 3. کل Threadهای فعال
 4. کل Threadهای آغاز شده
 5. زمان پردازش Threadهای جاری
 6. زمان پردازش Threadهای جاری در مد کاربر

حافظه:

 1. حافظه Committed Heap
 2. حافظه Heap اولیه
 3. حداکثر حافظه Heap
 4. حافظه Heap استفاده شده
 5. درصد استفاده از حافظه Heap
 6. حافظه Committed Non-Heap
 7. حافظه Initial Non-Heap
 8. حداکثر حافظه Non Heap
 9. حافظه Non-Heap استفاده شده
 10. درصد استفاده از حافظه Non-Heap

کلاس‌های جاوا:

 1. تعداد کل کلاس‌های بارگذاری شده
 2. کلاس‌های بارگذاری شده موجود
 3. کلاس‌های بارگذاری نشده

شاخص‌های Garbage Collectorها:

 1. تعداد GCها در یک دوره گذشته
 2. نرخ GC
 3. زمان GCها در یک دوره گذشته
 4. متوسط زمان GCها

Hazelcast.kpi.fa

پروتکل‌های ارتباطی:

 • JMX
پایگاه‌های داده‌
Elastic SearchCassandraMicrosoft SQL ServerOracle DatabaseMariaDBMySQLDB2/ZPostgreSQLDB2HazelcastApache HbaseMongoDBRedis
آدرس
تهران، خیابان آزادی، خیابان صادقی (جنب دانشگاه صنعتی شریف)، بن بست دوم، پلاک ۸، طبقه سوم، کد پستی ۱۴۵۸۸۴۶۱۵۵
تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات بهپایا محفوظ است.