Elastic Search backgroundElastic Search
Elastic Search backgroundElastic Search
پایگاه‌های داده‌
Elastic SearchCassandraMicrosoft SQL ServerOracle DatabaseMariaDBMySQLDB2/ZPostgreSQLDB2HazelcastApache HbaseMongoDBRedis

Elastic Search

 Elasticsearch‌ یک موتور جستجو و تجزیه و تحلیل متن باز، توزیع شده و RESTful است که دارای کاربردهای زیادی است. قابلیت مانیتورینگ این عضو از پشته ELK (سه محصول متن باز شامل Elasticsearch، Logstash و Kibana) در سامانه معین در دسته پایگاه‌های داده‌ی NoSQL وجود دارد که نظارت بر وضعیت کلاستر، شاخص‌های هریک از گره‌های کلاستر، مخزن‌های Thread و شاردها را فراهم می‌کند. شاخص‌های کارایی و پارامترهای مانیتور شده توسط معین در ادامه ارایه شده است.

Elastic Search.overview.fa

شاخص‌های کلاستر Elasticsearch:

 1. نام کلاستر
 2. وضعیت کلاستر
 3. تعداد کل گره‌ها
 4. تعداد کل اندیس‌‌ها
 5. تعداد کل مستندات
 6. تعداد کل Shardها
 7. تعداد Shardهای Primary
 8. تعداد Shardهای Replicate شده
 9. تعداد Taskهای Pendشده

شاخص‌های Shardها در کلاستر:

 1. تعداد Shardهای تخصیص داده نشده
 2. تعداد Shardهای فعال Primary
 3. تعداد Shardهای درحال جابجایی
 4. تعداد Shardهای فعال
 5. تعداد Shardهای در وضعیت Initialization
 6. تعداد Shardهای Delayed Unassigned

شاخص‌های اندیس‌های کلاستر:

 1. حجم کل داده
 2. نرخ کل اندیس‌گذاری
 3. متوسط تأخیر کل اندیس‌گذاری
 4. نرخ کل جستجو
 5. متوسط تأخیر کل جستجو
 6. تعداد کل مستندات Primary

Elastic Search.kpi.fa

شاخص‌های گره‌های کلاستر:

 1. نام گره
 2. آدرس
 3. آدرس انتقال
 4. وضعیت گره
 5. میزان استفاده از پردازنده‌ی ElasticSearch
 6. میزان استفاده از پردازنده‌ی میزبان
 7. بار سیستم
 8. کل حافظه‌ی میزبان
 9. حافظه‌ی استفاده شده‌ی میزبان
 10. درصد حافظه‌ی استفاده شده
 11. کل حافظه‌ی Swap
 12. حافظه‌ی Swap استفاده شده
 13. درصد استفاده از حافظه‌ی Swap
 14. وضعیت MASTER بودن
 15. تعداد Shardها
 16. حجم داده

Elastic Search.node.fa

شاخص‌های Search Time در گره:

 1. نام گره
 2. آدرس
 3. تعداد کل کوئری‌ها
 4. نرخ جستجو
 5. مدت زمان کل کوئری‌ها
 6. متوسط تأخیر جستجو
 7. تعداد کل بازیابی‌ها
 8. مدت زمان کل بازیابی‌ها
 9. متوسط تأخیر بازیابی

شاخص‌های Segment Time در گره:

 1. تعداد کل Mergeها
 2. مدت زمان کل Mergeها
 3. میانگین زمان هر Merge
 4. تعداد کل Refreshها
 5. مدت زمان کل Refreshها
 6. میانگین زمان هر Refresh

شاخص‌های Indexing Time در گره:

 1. تعداد کل اندیس‌گذاری
 2. نرخ اندیس‌گذاری
 3. زمان کل اندیس‌گذاری
 4. میانگین تأخیر اندیس‌گذاری
 5. تعداد کل دفعات پاک کردن اندیس‌ها
 6. نرخ پاک کردن اندیس‌ها
 7. مدت زمان کل پاک کردن اندیس‌ها
 8. میانگین زمان پاک کردن اندیس‌ها

شاخص‌های Get Time در گره:

 1. تعداد کل درخواست‌های Get
 2. نرخ درخواست‌های Get
 3. مدت زمان کل پردازش درخواست‌های GET
 4. میانگین پردازش هر درخواست Get
 5. تعداد درخواست‌های موجود Get
 6. تعداد درخواست‌های Get از دست رفته

شاخص‌های Flush Time در گره:

 1. تعداد کل Flushهای انجام شده
 2. نرخ Flushهای انجام شده
 3. مدت زمان کل Flushها
 4. میانگین زمان هر Flush

شاخص‌های Warmer Time در گره:

 1. تعداد درخواست‌های Warmer
 2. مدت زمان کل پردازش درخواست‌های Warmer
 3. میانگین زمان پردازش هر درخواست Warmer

شاخص‌های JVM گره:

حافظه‌ی Heap:

 1. حافظه‌ی Heap استفاده شده
 2. حافظه‌ی Committed Heap
 3. درصد استفاده از حافظه‌ی Heap
 4. درصد حافظه‌ی آزاد Heap
 5. حداکثر حافظه‌ی Heap

حافظه‌ی Non-Heap:

 1. حافظه‌ی Non-Heap استفاده شده
 2. حافظه‌ی Committed Non-Heap
 3. درصد استفاده از حافظه‌ی Non-Heap

Garbage Collection:

 1. تعداد GCها در یک دوره‌ی گذشته
 2. نرخ GC
 3. زمان GCها در یک دوره‌ی گذشته
 4. متوسط زمان GCها

BufferPools:

 1. اندازه‌ی استفاده شده از Direct Buffer Pool
 2. اندازه‌ی کل Direct Buffer Pool
 3. تعداد Direct Buffer Poolsها
 4. مقدار استفاده شده از Mapped Buffer Pool
 5. ظرفیت کل Mapped Buffer Pool
 6. تعداد Mapped Buffer Pool

شاخص‌های File System  در گره:

 1. ظرفیت کل File System
 2. ظرفیت آزاد File System
 3. ظرفیت قابل استفاده از File System
 4. درصد آزاد بودن File System
 5. درصد استفاده از File System
 6. تعداد کل IOها
 7. نرخ IO
 8. تعداد خواندن از File System
 9. نرخ خواندن از File System
 10. تعداد نوشتن در File System
 11. نرخ نوشتن در File System
 12. اندازه‌ی داده‌ی خوانده شده از File System
 13. نرخ خواندن داده از File System
 14. اندازه‌ی داده‌ی نوشته شده در File System
 15. نرخ نوشتن داده در File System

لیست فایل‌های Filesystem در گره:

 1. مسیر فایل File System
 2. نوع فایل File System
 3. اندازه کل داده فایل File System
 4. اندازه آزاد فایل در File System

Elastic Search.node.view۲.fa

شاخص‌های Thread Poolها:

 1. نام /نوع Thread
 2. تعداد Threadها
 3. صف Taskهای Thread Pool
 4. تعداد Threadهای فعال
 5. تعداد Taskهای رد شده‌ی Thread Pool

Elastic Search.threadpool.fa

شاخص‌های Segmentها:

 1. تعداد Segmentها
 2. تعداد مستندات
 3. اندازه داده‌ی Shardهای گره
 4. حافظه‌ی کل Lucence
 5. اندازه‌ی حافظه‌ی Terms
 6. اندازه‌ی حافظه‌ی Points
 7. اندازه‌ی حافظه‌ی Store Fields
 8. اندازه‌ی حافظه‌ی Doc Values
 9. اندازه‌ی حافظه‌ی Norms
 10. اندازه‌ی حافظه‌ی Term Vectors
 11. اندازه‌ی حافظه‌ی Version Map
 12. اندازه‌ی حافظه‌ی Fixed Bitsets

شاخص‌های Cgroup:

 1. میزان استفاده از پردازند‌ه‌ی CGroup
 2. میزان استفاده از پردازنده‌ی CGroup Throttling
 3. دوره‌ی سپری شده CGroup
 4. تعداد CGroup Throttled

Elastic Search.node.view4.fa

شاخص‌های اندیس‌ها:

 1. شناسه اندیس
 2. نام اندیس
 3. وضعیت اندیس
 4. نرخ جستجو Primary
 5. نرخ جستجو
 6. متوسط تأخیر جستجوی Primary
 7. متوسط تأخیر جستجو
 8. نرخ اندیس گذاری Primary
 9. نرخ اندیس گذاری
 10. تأخیر کل اندیس‌گذاری Primary
 11. متوسط تأخیر اندیس‌گذاری
 12. تعداد Segmentهای Primary Shardها
 13. تعداد Segmentهای کل Shardها
 14. تعداد کل مستندات
 15. کل حجم داده‌ی اندیس
 16. حجم داده‌ی Primary
 17. تعداد مستندات Primary
 18. تعداد کل Shardهای اندیس

Elastic Search.index.fa

جزئیات اندیس‌ها:

 1. اندازه‌ی حافظه‌ی اندیس
 2. اندازه‌ی حافظه‌ی Stored Fields
 3. اندازه‌ی حافظه‌ی Doc Values
 4. اندازه‌ی حافظه‌ی Norms
 5. اندازه‌ی حافظه‌ی Terms
 6. اندازه‌ی حافظه‌ی Points
 7. اندازه‌ی حافظه‌ی Fixed Bitsets
 8. اندازه‌ی حافظه‌ی Term Vectors
 9. اندازه‌ی حافظه‌ی Version Map
 10. اندازه‌ی حافظه‌ی Query Cache
 11. اندازه‌ی حافظه‌ی Request Cache
 12. اندازه‌ی حافظه‌ی Field Data
 13. اندازه‌ی حافظه‌ی Index Writer
 14. تعداد Segmentها
 15. تعداد Segmentهای Primary
 16. زمان Refresh
 17. زمان Primary Refresh
 18. زمان Throttle اندیس گذاری Primary
 19. زمان Throttle اندیس‌گذاری کل

Elastic Search.index.view.fa

شاخص‌های Shardها:

 1. شناسه Shard
 2. نام اندیس
 3. Primary یا Replica
 4. وضعیت
 5. تعداد کل مستندات
 6. حجم داده
 7. آدرس گره
 8. تعداد Segmentهای Committed
 9. تعداد Segmentهای جستجو
 10. نام گره

Elastic Search.shard.fa

پروتکل‌های ارتباطی:

 • REST
پایگاه‌های داده‌
Elastic SearchCassandraMicrosoft SQL ServerOracle DatabaseMariaDBMySQLDB2/ZPostgreSQLDB2HazelcastApache HbaseMongoDBRedis
آدرس
تهران، خیابان آزادی، خیابان صادقی (جنب دانشگاه صنعتی شریف)، بن بست دوم، پلاک ۸، طبقه سوم، کد پستی ۱۴۵۸۸۴۶۱۵۵
تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات بهپایا محفوظ است.