HPE 3PAR backgroundHPE 3PAR
HPE 3PAR backgroundHPE 3PAR
ذخیره‌سازها
QNAPHPE 3PARHPE MSA SAN Storage

HPE 3PAR

ذخیره‌ساز‌های مدل 3PAR شرکت HPE پراستفاده‌ترین ذخیره‌سازها در سطح سازمانی هستند. سامانه‌ی مانیتورینگ معین در حال حاضر قابلیت مانیتورینگ سری‌های 7000 و 8000 آن را با استفاده از اینترفیس‌های استاندارد دارد. شاخص‌های مانیتورشده توسط سامانه معین در ادامه ارایه می‌شود:

Hp E3 Par.overview.fa

اطلاعات کلی:

 1. شرکت تولیدکننده
 2. مدل
 3. شماره سریال
 4. نسخه میان‌افزار
 5. تعداد دیسک‌ها
 6. توضیحات
 7. نام ذخیره‌ساز
 8. آدرس IP
 9. آدرس WWN

شاخص‌های Storage Array:

 1. کل IOها
 2. کل داده‌های انتقال یافته
 3. کل داده‌های نوشته شده
 4. زمان سپری شده برای IOها
 5. تعداد IOهای خواندن
 6. IOهای خوانده شده از حافظه‌ی نهان
 7. IOهای نوشته شده در حافظه‌ی نهان
 8. زمان سپری شده برای IOهای خواندن
 9. تعداد داده‌های خوانده شده
 10. تعداد IOهای نوشتن
 11. زمان سپری شده برای IOهای نوشتن
 12. نرخ IOها
 13. گذردهی
 14. نرخ نوشتن
 15. نرخ خواندن
 16. متوسط زمان پاسخ
 17. متوسط زمان پاسخ خواندن
 18. نرخ IOهای خواندن
 19. نرخ IOهای نوشتن
 20. متوسط زمان پاسخ نوشتن
 21. درصد موفقیت خواندن از حافظه‌ی نهان
 22. درصد موفقیت نوشتن در حافظه‌ی نهان
 23. ظرفیت قابل استفاده
 24. ظرفیت آزاد
 25. ظرفیت استفاده شده
 26. درصد ظرفیت استفاده شده
 27. کل ظرفیت قابل استفاده
 28. کل ظرفیت آزاد
 29. کل ظرفیت استفاده شده
 30. درصد ظرفیت استفاده شده

اطلاعات کنترلرها:

 1. نام کنترلر
 2. شناسه
 3. شناسه‌ی یکتای کنترلر
 4. وضعیت عملیاتی
 5. سلامت
 6. وضعیت Master
 7. وضعیت برخط بودن
 8.  وضعیت LED کنترلر
 9. نسخه‌ی میان‌افزار
 10. حافظه‌ی داده(نهان)
 11. حافظه‌ی کنترلر

Hp E3 Par.controllers.fa

شاخص‌های کنترلرها:

 1. کل IOها
 2. کل داده‌های انتقال‌یافته
 3. کل داده‌های نوشته شده
 4. زمان سپری شده برای IOها
 5. تعداد IOهای خواندن
 6. IOهای خوانده شده از حافظه‌ی نهان
 7. IOهای نوشته شده در حافظه‌ی نهان
 8. زمان سپری شده برای IOهای خواندن
 9. کل داده‌های خوانده شده
 10. تعداد IOهای نوشتن
 11. زمان سپری شده برای IOهای نوشتن
 12. نرخ IOها
 13. گذردهی
 14. نرخ نوشتن
 15. نرخ خواندن
 16. متوسط زمان پاسخ
 17. متوسط زمان پاسخ خواندن
 18. نرخ IOهای خواندن
 19. نرخ IOهای نوشتن
 20. متوسط زمان پاسخ نوشتن
 21. درصد موفقیت خواندن از حافظه‌ی نهان
 22. درصد موفقیت نوشتن در حافظه‌ی نهان
 23. تعداد IOهای خوانده نشده از حافظه‌ی نهان
 24. تعداد IOهای نوشتن استفاده نشده از حافظه‌ی نهان
 25. بلوک‌های قفل شده در زمان خواندن
 26. بلوک‌های قفل شده در زمان نوشتن
 27. صفحات آزاد حافظه‌ی نهان
 28. صفحات Clean حافظه‌ی نهان
 29. زمان پردازنده‌ی کاربر
 30. زمان پردازنده‌ی سیستم
 31. زمان بی‌کاری پردازنده
 32. میزان استفاده از پردازنده
 33. نرخ قفل خواندن
 34. نرخ قفل نوشتن
 35. درصد آزاد بودن Cache

Hp E3 Par.controllers.view.kpi.fa

شاخص‌های پردازنده‌ی هر کنترلر:

 1. شناسه کنترلر
 2. شناسه CPU ‌کنترلر
 3. شناسه
 4. شرکت تولیدکننده
 5. وضعیت عملیاتی
 6. مدل
 7. سرعت کلاک CPU
 8. تعداد Coreهای فعال

Hp E3 Par.controllers.view.cpu.fa

شاخص‌های منابع تغذیه کنترلر:

 1. شناسه کنترلر
 2. شناسه تغذیه کنترلر
 3. شناسه
 4. شرکت تولیدکننده
 5. مدل
 6. وضعیت فعال بودن
 7. وضعیت عملیاتی تغذیه
 8. سلامت تغذیه
 9. وضعیت AC
 10. وضعیت DC
 11. وضعیت فن
 12. وضعیت باتری

شاخص‌های باتری‌های منابع تغذیه کنترلر:

 1. شناسه کنترلر
 2. شناسه باتری ‌کنترلر
 3. شناسه منبع تغذیه
 4. شناسه
 5. شرکت تولید کننده
 6. مدل
 7. وضعیت فعال بودن
 8. وضعیت عملیاتی باتری
 9. وضعیت باتری
 10. حداکثر زمان شارژ
 11. تست در حال اجرا
 12. حداکثر ظرفیت شارژ
 13. زمان انقضاء
 14. سلامت باتری

شاخص‌های کارت‌های کنترلر:

 1. شناسه کنترلر
 2. نام کارت
 3. شماره‌ی سریال
 4. شناسه
 5. شرکت تولیدکننده
 6. مدل
 7. شماره‌ی شیار
 8. نوع
 9. وضعیت عملیاتی

Hp E3 Par.controllers.view.card.fa

شاخص‌های درایوهای هر کنترلر:

 1. شناسه کنترلر
 2. نام کارت
 3. شماره‌ی سریال
 4. شناسه
 5. شرکت تولیدکننده
 6. مدل
 7. وضعیت عملیاتی
 8. نسخه میان‌افزار
 9. ظرفیت

Hp E3 Par.controllers.view.driver.fa

شاخص‌های پورت‌ها:

 1. جایگاه
 2. آدرس MAC / WWN
 3. وضعیت عملیاتی
 4. وضعیت عملیاتی (OtherOperationalStatus)
 5. حداکثر سرعت
 6. فناوری پیوند
 7. توپولوژی
 8. آدرس WWN گره
 9. نوع دستگاه متصل‌ شده
 10. دستگاه متصل شده
 11. حالت کاری پورت
 12. نوع ارتباط
 13. حالت کاری ارتباط
 14. نوع پورت
 15. شناسه کنترلر
 16. شماره‌ی پورت
 17. Interrupt Coalescing
 18. سلامت
 19. کل IOها
 20. کل داده‌های انتقال‌یافته
 21. کل داده‌های نوشته شده
 22. زمان سپری شده برای IOها
 23. تعداد IOهای خواندن
 24. زمان سپری شده برای IOهای خواندن
 25. تعداد خواندن‌های داده
 26. تعداد IOهای نوشتن
 27. زمان سپری‌شده برای IOهای نوشتن
 28. نرخ IOها
 29. گذردهی
 30. نرخ نوشتن
 31. نرخ خواندن
 32. متوسط زمان پاسخ
 33. متوسط زمان پاسخ خواندن
 34. نرخ IOهای خواندن
 35. نرخ IOهای نوشتن
 36. متوسط زمان پاسخ نوشتن

Hp E3 Par.ports.view.fa

شاخص‌های Cage ها:

 1. نام Cage
 2. شماره سریال
 3. شناسه
 4. شرکت تولیدکننده
 5. مدل
 6. نوع
 7. وضعیت عملیاتی
 8. آدرس WWN
 9. تعداد دیسک‌ها
 10. کل حجم دیسک‌های FC
 11. میزان استفاده از دیسک‌های FC
 12. کل حجم دیسک‌های NL
 13. میزان استفاده از دیسک‌های NL
 14. کل حجم دیسک‌های SSD
 15. میزان استفاده از دیسک‌های SSD 
 16. سلامت

Hp E3 Par.cage.fa

شاخص‌های کارت‌های اینترفیس‌های هر Cage:

 1. شماره سریال
 2. شناسه
 3. شرکت تولیدکننده
 4. آدرس WWN پورت Loop A
 5. آدرس WWN پورت Loop B
 6. آدرس WWN‌ کنترلر متصل شده به Loop A
 7. آدرس WWN‌ کنترلر متصل شده به Loop B
 8. شناسه پورت Loop A
 9. شناسه پورت  Loop B
 10. وضعیت پورت A
 11. وضعیت پورت B
 12. سرعت لینک پورت A
 13. سرعت لینک پورت B
 14. وضعیت عملیاتی
 15. وضعیت میان‌افزار
 16. وضعیت کارت اینترفیس

Hp E3 Par.cage.view.interface.fa

شاخص‌های Magazineهای هر Cage:

 1. محل قرارگیری
 2. وضعیت عملیاتی
 3. وضعیت Loop A
 4. وضعیت Loop B
 5. نوع محل
 6. نوع رسانه پشتیبانی شده

Hp E3 Par.cage.view.magazine.fa

شاخص‌های Diskهای هر Cage:

 1. موقعیت
 2. آدرس WWN
 3. وضعیت عملیاتی
 4. دما
 5. وضعیت Loop A
 6. وضعیت Loop B

Hp E3 Par.cage.view.disk.fa

شاخثص‌های منابع تغذیه‌ هر Cage:

 1. شناسه کنترلر
 2. شناسه تغذیه کنترلر
 3. شناسه
 4. شرکت تولیدکننده
 5. مدل
 6. وضعیت فعال بودن
 7. وضعیت عملیاتی
 8. سلامت تغذیه
 9. وضعیتAC
 10. وضعیت DC
 11. وضعیت فن
 12. وضعیت باتری

اطلاعات دیسک‌ها:

 1. شرکت تولیدکننده
 2. مدل
 3. شماره‌ی سریال
 4. جایگاه
 5. نوع نگهدارنده
 6. شناسه
 7. نوع دیسک
 8. نوع دستگاه
 9. نوع رسانه
 10. وضعیت LED
 11. سرعت دیسک
 12. وضعیت عملیاتی دیسک
 13. سلامت دیسک
 14. وضعیت فعال بودن
 15. ظرفیت کل دیسک
 16. اندازه برش‌ها
 17. تعداد برش‌های آزاد
 18. کل ظرفیت آزاد
 19. ظرفیت استفاده شده
 20. دیسک اختصاص نیافته
 21. ظرفیت کل استفاده شده
 22. درصد استفاده شده
 23. آغازگر محل PORT A
 24. آغازگر محل PORT B

شاخص های دیسک‌ها:

 1. کل IOها
 2. کل داده‌های انتقال یافته
 3. کل داده‌های نوشته شده
 4. زمان سپری شده برای IOها
 5. تعداد IOهای خواندن
 6. زمان سپری شده برای IOهای خواندن
 7. کل داده‌های خواندن
 8. تعداد IOهای نوشتن
 9. زمان سپری شده برای IOهای نوشتن
 10. نرخ IOها
 11. گذردهی
 12. نرخ نوشتن
 13. نرخ خواندن
 14. متوسط زمان پاسخ
 15. متوسط زمان پاسخ خواندن
 16. نرخ IOهای خواندن
 17. نرخ IOهای نوشتن
 18. متوسط زمان پاسخ نوشتن
 19. مدت زمان سرویس برای IOهای خواندن
 20. مدت زمان سرویس برای IOهای نوشتن
 21. کل زمان سرویس
 22. طول صف
 23. درصد مشغول‌بودن

Hp E3 Par.disk.view.fa

شاخص‌های CPGها:

 1. شناسه
 2. وضعیت عملیاتی
 3. نوع Raid
 4. نوع دیسک
 5. ظرفیت اختصاص یافته
 6. ظرفیت استفاده شده
 7. ظرفیت آزاد
 8. درصد ظرفیت استفاده شده
 9. تعداد CPGهای به کار رفته در LUNها 
 10. نام Lunهای استفاده کننده از CPG

Hp E3 Par.cpg.fa

شاخص‌های Virtual Volumeها:

 1. شناسه ذخیره‌ساز
 2. نام ذخیره‌ساز
 3. شناسه LUN
 4. دامنه
 5. زمان ایجاد
 6. وضعیت عملیاتی
 7. نوع تدارک
 8. نوع LUN
 9. نوع Raid
 10. اندازه LUN
 11. ظرفیت استفاده شده
 12. ظرفیت آزاد
 13. درصد ظرفیت استفاده شده
 14. ظرفیت Admin
 15. ظرفیت رزرو برای کپی
 16. نام CPG
 17. آدرس WWN
 18. حالت کاری
 19. شناسه‌ی گره Master
 20. شناسه‌ی گره شماره‌ی یک پشتیبان
 21. شناسه‌ی گره شماره‌ی دو پشتیبان
 22. سلامت دیسک

Hp E3 Par.cpg.view.fa

شاخص های LUNها:

 1. کل IOها
 2. کل داده‌های انتقال‌یافته
 3. کل داده‌های نوشته شده
 4. زمان سپری شده برای IOها
 5. تعداد IOهای خواندن
 6. زمان سپری شده برای IOهای خواندن
 7. تعداد خواندن داده‌ها
 8. تعداد IOهای نوشتن
 9. زمان سپری شده برای IOهای نوشتن
 10. نرخ IOها
 11. گذردهی
 12. نرخ نوشتن
 13. نرخ خواندن
 14. متوسط زمان پاسخ
 15. متوسط زمان پاسخ خواندن
 16. نرخ IOهای خواندن
 17. نرخ IOهای نوشتن
 18. متوسط زمان پاسخ نوشتن
 19. مدت زمان سرویس برای IOهای خواندن
 20. مدت زمان سرویس برای IOهای نوشتن
 21. کل زمان سرویس
 22. طول صف
 23. درصد مشغول بودن

پروتکل‌های ارتباطی:

 • SMIS

 

ذخیره‌سازها
QNAPHPE 3PARHPE MSA SAN Storage
آدرس
تهران، خیابان آزادی، خیابان صادقی (جنب دانشگاه صنعتی شریف)، بن بست دوم، پلاک ۸، طبقه سوم، کد پستی ۱۴۵۸۸۴۶۱۵۵
تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات بهپایا محفوظ است.