Axigen backgroundAxigen
Axigen backgroundAxigen
ابزارهای امنیتی و شبکه
IBM Security Directory Server(ISDS)DNSMicrosoft ExchangeAxigenPostfixISAMMicrosoft Active Directory

Axigen

 ابزار Axigen یک سرور ایمیل سازمانی و قدرتمند برای محیط‌های ویندوزی و لینوکسی است. این سرور ایمیل پروتکل‌های SMTP، IMAP، PoP3 و سرویس Webmail را پشتیبانی می‌کند. سامانه مانیتورینگ معین قابلیت مانیتورینگ Axigen را دارد. شاخص‌های سرویس‌های SMTP، IMAP، PoP3 و Webmail، ایمیل‌های در صف، بار سیستم، وضعیت دیسک و ... توسط معین جمع‌آوری می‌شوند. لیست شاخص‌های این سرور ایمیل در ادامه ارایه شده است:

شاخص‌های کلی:

 1. نام
 2. آدرس
 3. شماره پورت
 4. نسخه
 5. دسترس‌پذیری
 6. زمان روشن شدن Axigen
 7. نام میزبان
 8. تعداد ایمیل‌های در صف
 9. متوسط بار سیستم
 10. کل دیسک اختصاص یافته به همه‌ی دامنه‌ها
 11. کل دیسک استفاده شده توسط دامنه‌ها
 12. درصد استفاده از دیسک توسط دامنه‌ها

شاخص های SMTP:

 1. تعداد ارتباطات ورودی SMTP
 2. تعداد نشست‌های احراز هویت شده‌ی SMTP ورودی
 3. تعداد نشست‌های احراز هویت نشده‌ی SMTP ورودی
 4. تعداد احراز هویت‌های رد شده‌ی SMTP ورودی
 5. تعداد پیام‌های پذیرفته‌شده‌ی SMTP ورودی
 6. تعداد پیام‌های ردشده‌ی SMTP ورودی 
 7. تعداد گیرندگان پذیرفته‌شده‌ی SMTP ورودی
 8. تعداد گیرندگان رد‌شده‌ی SMTP ورودی
 9. تعداد ارتباطات خروجی SMTP خروجی
 10. تعداد نشست‌های احراز ‌هویت‌ شده‌ی SMTP خروجی
 11. تعداد نشست‌های احراز ‌هویت‌ نشده‌ی SMTP خروجی
 12. تعداد ارتباطات Interrupt شده‌ی احراز ‌هویت‌ نشده‌ی SMTP خروجی
 13. تعداد پیام‌های ارسال شده‌ی SMTP خروجی
 14. تعداد پیام‌های رد شده‌ی SMTP خروجی
 15. تعداد ارتباطات SMTP ورودی در دوره‌ی گذشته
 16. تعداد پیام‌های پذیرفته‌شده‌ی SMTP ورودی در دوره‌ی گذشته
 17. تعداد ارتباطات خروجی SMTP خروجی در دوره‌ی گذشته
 18. تعداد پیام‌های ارسال شده‌ی SMTP خروجی در دوره‌ی گذشته
 19. نرخ ارتباطات SMTP ورودی
 20. نرخ پیام‌های پذیرفته شده‌ی SMTP ورودی
 21. نرخ ارتباطات خروجی SMTP خروجی
 22. نرخ پیام‌های ارسال‌شده‌ی SMTP خروجی

شاخص های IMAP:

 1. تعداد کل ارتباطات IMAP
 2. تعداد ارتباطات Timeout شده در دوره‌ی گذشته
 3. تعداد تلاش‌های احراز هویت‌ Fail شده
 4. تعداد احراز هویت‌های موفق IMAP
 5. تعداد درخواست‌های Fetch موفق IMAP
 6. تعداد درخواست‌های Fetch ناموفق IMAP
 7. کل زمان صرف شده برای عملیات Fetch در IMAP
 8. کل داده‌های دانلود شده‌ی IMAP
 9. تعداد درخواست‌های جستجوی موفق IMAP
 10. تعداد درخواست‌های جستجوی ناموفق IMAP
 11. کل زمان عملیات جستجو در IMAP
 12. تعداد درخواست‌های موفق Append به IMAP
 13. تعداد درخواست‌های ناموفق Append به IMAP
 14. کل زمان صرف شده برای Append در IMAP
 15. کل داده‌ی بارگذاری شده به IMAP با عملیات Append
 16. تعداد کل ارتباطات IMAP در دوره‌ی گذشته
 17. متوسط زمان عملیات Fetch
 18. زمان صرف شده برای عملیات Fetch در دوره‌ی گذشته
 19. کل داده‌های دانلود شده‌ی IMAP در دوره‌ی گذشته
 20. تعداد درخواست‌های جستجوی موفق IMAP در دوره‌ی گذشته
 21. تعداد درخواست‌های جستجوی ناموفق IMAP در دوره‌ی گذشته
 22. درصد جستجوهای موفق IMAP
 23. درصد جستجوهای موفق IMAP در دوره‌ی گذشته
 24. متوسط زمان جستجوی IMAP
 25. متوسط زمان عملیات Append در IMAP
 26. درصد عملیات موفق Append در IMAP
 27. داده‌ی بارگذاری شده به IMAP با عملیات Append در دوره‌ی گذشته
 28. نرخ ارتباطات IMAP

شاخص‌های POP3 :

 1. تعداد کل ارتباطات POP3
 2. تعداد کل ارتباطات POP3 در دوره‌ی گذشته
 3. تعداد تلاش‌های احراز هویت ناموفق در POP3
 4. تعداد احراز هویت‌های موفق در POP3
 5. تعداد کل عملیات بازیابی POP3
 6. تعداد کل عملیات حذف در POP3
 7. تعداد کل عملیات بازیابی POP3 در دوره‌ی گذشته
 8. تعداد کل عملیات حذف در POP3 در دوره‌ی گذشته
 9. نرخ ارتباطات POP3

شاخص‌های WEBMail :

 1. تعداد کل ارتباطات Webmail
 2. تعداد کل ارتباطات Webmail در دوره‌ی گذشته
 3. تعداد تلاش‌های احراز هویت ناموفق Webmail
 4. کل نشست‌های Webmail
 5. نشست‌های Webmail در دوره‌ی گذشته
 6. کل پیام‌های خوانده شده در Webmail
 7. پیام‌های خوانده شده Webmail در دوره‌ی گذشته
 8. تعداد کل پیام‌های ثبت شده توسط Webmail
 9. تعداد پیام‌های ثبت شده توسط Webmail در دوره‌ی گذشته
 10. تعداد تلاش‌های احراز هویت ناموفق Webmail در دوره‌ی گذشته
 11. نرخ ارتباطات Webmail

شاخص‌های PROXY IMAP :

 1. تعداد کل ارتباطات Proxy IMAP
 2. تعداد ارتباطات Proxy IMAP در دوره‌ی گذشته
 3. تعداد ارتباطات Timeout شده‌ی Proxy IMAP
 4. تعداد ارتباطات Timeout شده در دوره‌ی گذشته
 5. تعداد تلاش‌های ناموفق احراز هویت در Proxy IMAP
 6. تعداد تلاش‌های ناموفق احراز هویت در Proxy IMAP در دوره‌ی گذشته
 7. تعداد احراز هویت‌های موفق در Proxy IMAP
 8. تعداد احراز هویت‌های موفق در Proxy IMAP در دوره‌ی گذشته

شاخص‌های Proxy POP3:

 1. تعداد کل ارتباطات Proxy POP3
 2. تعداد ارتباطات Proxy POP3 در دوره‌ی گذشته
 3. تعداد ارتباطات Timeout شده‌ی Proxy POP3
 4. تعداد ارتباطات Timeout شده‌ی Proxy POP3 در دوره‌ی گذشته
 5. تعداد تلاش‌های ناموفق احراز هویت در Proxy POP3
 6. تعداد تلاش‌های ناموفق احراز هویت در Proxy POP3 در دوره‌ی گذشته
 7. تعداد احراز هویت‌های موفق در Proxy POP3
 8. تعداد احراز هویت‌های موفق در Proxy POP3 در دوره‌ی گذشته

شاخص‌های Proxy Webmail :

 1. تعداد کل ارتباطات Proxy Webmail
 2. تعداد ارتباطات Proxy Webmailدر دوره‌ی گذشته
 3. تعداد ارتباطات Timeout شد‌ه‌ی Proxy Webmail
 4. تعداد ارتباطات Timeout شده‌ی Proxy Webmailدر دوره‌ی گذشته
 5. تعداد تلاش‌های ناموفق احراز هویت در Proxy Webmail
 6. تعداد تلاش‌های ناموفق احراز هویت در Proxy Webmailدر دوره‌ی گذشته
 7. تعداد احراز هویت‌های موفق در Proxy Webmail
 8. تعداد احراز هویت‌های موفق در Proxy Webmailدر دوره‌ی گذشته

شاخص‌های فیلتر‌ها:

 1. اندیس فیلتر
 2. نام فیلتر
 3. تعداد کل پیام‌های فیلتر
 4. تعداد کل پیام‌های فیلتر در دوره‌ی گذشته
 5. تعداد پیام‌های موفق فیلتر
 6. تعداد پیام‌های موفق فیلتر در دوره‌ی گذشته
 7. تعداد کل پیام‌های منطبق با فیلتر
 8. تعداد کل پیام‌های منطبق با فیلتر در دوره‌ی گذشته
 9. تعداد کل خطاهای فیلتر
 10. تعداد کل خطاهای فیلتر در دوره‌ی گذشته
 11. تعداد کل پیام‌های Pass شده از فیلتر
 12. تعداد کل پیام‌های Pass شده از فیلتر در دوره‌ی گذشته
 13. تعداد کل پیام‌های Reject شده از فیلتر
 14. تعداد کل پیام‌های Reject شده از فیلتر در دوره‌ی گذشته
 15. درصد پیام‌های Reject شده در یک دوره‌ی گذشته

شاخص‌های Domains Storage:

 1. اندیس دامنه
 2. نام دامنه
 3. تعداد کاربران دامنه
 4. تاریخ ایجاد دامنه
 5. محل فایل‌های دامنه
 6. حداکثر تعداد فایل‌های دامنه
 7. حداکثر اندازه‌ هر فایل‌ دامنه
 8. اندازه‌ی دیسک دامنه
 9. اندازه‌ی دیسک استفاده شده‌ی دامنه
 10. درصد استفاده از دیسک توسط دامنه
 11. حداکثر اندازه‌ی فایل‌های دامنه
 12. محل ذخیره‌سازی فایل‌های آبجکت دامنه
 13. حداکثر تعداد فایل‌های آبجکت دامنه
 14. حداکثر اندازه‌ی هر فایل‌ آبجکت دامنه
 15. حداکثر اندازه‌ی مجموع‌ فایل‌‌های آبجکت دامنه
 16. اندازه‌ی دیسک آبجکت‌های دامنه
 17. اندازه‌ی دیسک استفاده شده‌ی آبجکت‌های دامنه
 18. درصد دیسک استفاده شده‌ی آبجکت‌های دامنه
 19. اندازه‌ی کل دیسک‌های پیام‌های دامنه
 20. اندازه‌ی کل دیسک استفاده‌ شده‌ی پیام‌های دامنه
 21. درصد استفاده‌ شده‌ از دیسک پیام‌های دامنه
 22. کل دیسک اختصاص‌یافته به فایل‌ها در دامنه
 23. دیسک استفاده‌شده‌ی کل فایل‌های دامنه
 24. درصد استفاده شده از دیسک کل فایل‌های دامنه

شاخص‌های ظرفیت دیسک استفاده شده‌ی هر دامنه:

 1. اندیس فضای ذخیره‌ پیام‌های دامنه
 2. محل ذخیره‌ی‌ پیام‌های دامنه
 3. حداکثر تعداد فایل‌های پیام‌های‌ دامنه
 4. حداکثر اندازه‌ی هر فایل پیام‌های دامنه
 5. حداکثر اندازه‌ی فضای ذخیره‌ی پیام‌های دامنه
 6. اندازه‌ی دیسک اختصاص‌یافته‌ی پیام‌های دامنه
 7. اندازه‌ی دیسک استفاده‌ شده‌ی پیام‌های دامنه
 8. درصد دیسک استفاده‌ شده‌ی پیام‌های دامنه

شاخص های تفکیک شده IMAP,POP3,Webmain برای هر دامنه:

 1. تعداد نشست‌های احراز هویت شده‌ی SMTP ورودی
 2. تعداد پیام‌های ارسال شده‌ی SMTP خروجی 
 3. تعداد پیام‌های رد شده‌ی SMTP خروجی
 4. تعداد احراز هویت‌های موفق IMAP
 5. تعداد ارتباطات Timeout شده‌ی IMAP
 6. تعداد درخواست‌های Fetch موفق IMAP
 7. تعداد درخواست‌های Fetch ناموفق IMAP
 8. کل زمان صرف شده برای عملیات Fetch از IMAP
 9. کل داده‌های دانلود شده‌ی IMAP
 10. تعداد درخواست‌های جستجو‌ی موفق IMAP
 11. تعداد درخواست‌های جستجوی ناموفق IMAP
 12. کل زمان عملیات جستجو در IMAP
 13. تعداد درخواست‌های موفق Append به IMAP
 14. تعداد درخواست‌های ناموفق Append به IMAP
 15. کل زمان صرف شده برای Append در IMAP
 16. کل داده‌ی بارگذاری شده به IMAP با عملیات Append
 17. متوسط زمان عملیات Fetch
 18. زمان صرف شده برای عملیات Fetch از IMAP در دوره‌ی گذشته
 19. کل داده‌های دانلود شده‌ی IMAP در دوره‌ی گذشته
 20. تعداد درخواست‌های جستجوی موفق IMAP در دوره‌ی گذشته
 21. تعداد درخواست‌های جستجوی ناموفق IMAP در دوره‌ی گذشته
 22. درصد جستجوهای موفق IMAP
 23. درصد جستجوهای موفق IMAP در دوره‌ی گذشته
 24. متوسط زمان جستجوی IMAP
 25. متوسط زمان عملیات Append
 26. درصد عملیات موفق Append
 27. داده‌ی بارگذاری شده به IMAP با عملیات Append در دوره‌ی گذشته
 28. تعداد احراز هویت‌های موفق در POP3
 29. تعداد کل عملیات بازیابی POP3
 30. تعداد کل عملیات حذف در POP3
 31. تعداد کل عملیات بازیابی POP3 در دوره‌ی گذشته
 32. تعداد کل عملیات حذف در POP3 در دوره‌ی گذشته
 33. کل نشست‌های Webmail
 34. کل پیام‌های خوانده شده در Webmail
 35. تعداد کل پیام‌های ثبت شده توسط Webmail
 36. نشست‌های Webmail در دوره‌ی گذشته
 37. پیام‌های خوانده شده Webmail در دوره‌ی گذشته
 38. تعداد پیام‌های ثبت شده توسط Webmail در دوره‌ی گذشته

پروتکل‌های ارتباطی:

 • SNMP
ابزارهای امنیتی و شبکه
IBM Security Directory Server(ISDS)DNSMicrosoft ExchangeAxigenPostfixISAMMicrosoft Active Directory
آدرس
تهران، خیابان آزادی، خیابان صادقی (جنب دانشگاه صنعتی شریف)، بن بست دوم، پلاک ۸، طبقه سوم، کد پستی ۱۴۵۸۸۴۶۱۵۵
تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات بهپایا محفوظ است.