RabbitMQ backgroundRabbitMQ
RabbitMQ backgroundRabbitMQ
سیستم‌های صف پیام
RabbitMQApache ActiveMQIBM WebSphere MQKafka

RabbitMQ

سامانه مانیتورینگ عملیات یکپارچه نوین (معین) یک سامانه مانتیورینگ جامع در کلیه لایه‌های خدمات در حوزه فناوری اطلاعات است. از این رو یکی از وظایف مهم این سامانه مانیتورینگ لایه پلتفرم نرم‌افزاری است که در آن سیستم‌های صف پیام جزء پرکاربردترین المان‌های یک سرویس حوزه خدمات فناوری هستند که RabbitMQ یکی از پرکاربردترین آنها در خدمات ارایه‌شده در مقیاس سازمانی و متوسط می‌باشد. در سامانه معین قابلیت مانیتورینگ این شیء فراهم شده است.

Rabbitmq.overview.fa

مانیتورینگ RabbitMQ شامل موارد زیر است :

اطلاعات کلی:

 1. تعداد ارتباطات (Connections Count)
 2. تعداد کانال‌ها (Channels Count)
 3. تعداد Exchangeها (Exchanges Count)
 4. تعداد صف‌ها (Queues Count)
 5. تعداد مصرف‌کننده‌ها (Consumers Count)
 6. تعداد ارتباطات ایجاد شده (Created Connections Count)
 7. نرخ ایجاد ارتباط (Create Connections Rate)
 8. تعداد ارتباطات بسته شده (Closed Connections Count)
 9. نرخ بستن ارتباط (Close Connections Rate)
 10. تعداد کانال‌های ایجاد شده (Created Channels Count)
 11. نرخ ایجاد کانال (Create Channels Rate)
 12. تعداد کانال‌های بسته شده (Closed Channels Count)
 13. نرخ بستن کانال (Close Channels Rate)
 14. تعداد صف‌های ایجاد شده (Created Queues Count)
 15. نرخ ایجاد صف (Create Queues Rate)
 16. تعداد صف‌های Declare شده (Declared Queues Count)
 17. نرخ Declareشدن صف (Declare Queues Rate)
 18. تعداد صف‌های حذف شده (Deleted Queues Count)
 19. نرخ حذف صف( Delete Queues Rate)
 20. تعداد کل پیام‌های صف (Total Queued Messages)
 21. نرخ تغییرات طول صف (Queued Messages Rate)
 22. تعداد پیام‌های آماده ارسال (Number Of Ready Queued Messages)
 23. نرخ تغییرات پیام‌های آماده ارسال (Rate Of Ready Queued Messages)
 24. تعداد پیام‌های ACK نشده (Unacknowledge Queued Messages)
 25. نرخ تغییرات پیام‌های ACK نشده (Rate Of Unacknowledge Messages)
 26. نرخ خواندن از دیسک (Disk Read Rate)
 27. نرخ نوشتن در دیسک (Disk Writes Rate)
 28. نرخ پیام‌های تأیید شده توسط Consumerها (Consumer ACK Rate)
 29. نرخ پیام‌های Confirm شده Publisherها توسط سرور (Publisher Confirm Rate)
 30. نرخ پیام‌های ارسال شده به Consumerها به صورت تأیید غیرخودکار (Manual Acknowledgements Delivered Messages Rate)
 31. نرخ پیام‌های ارسال شده به Consumerها به صورت تأیید خودکار (Automatic Acknowledgements Delivered Messages Rate)
 32. نرخ پیام‌های Get شده با تأیید غیرخودکار (Manual Acknowledgements Get Messages Rate)
 33. نرخ پیام‌های Get شده با تأیید خودکار (Get Messages Rate)
 34. نرخ درخواست‌های Get مواجه شده با صف خالی (Get Empty Queue Rate)
 35. نرخ پیام‌های ورودی به کلاستر (Incoming Messages Rate)
 36. نرخ پیام‌های ارسال مجدد (Redelivered Messages Rate)
 37. نرخ پیام‌های Unroutable دورریخته شده (Dropped Unroutable Messages Rate)
 38. نرخ پیام‌های Unroutable بازگردانده شده به Publisher (Return Unroutable Messages Rate)
 39. نرخ پیام‌های خروجی از کلاستر (Outgoing Messages Rate)
 40. تعداد گره‌ها (Number Of Nodes)

Rabbitmq.kpi.1.fa

اطلاعات Connections:

 1. ارائه لیست Connectionها
 2. وضعیت ارتباط (Connection State)
 3. ضربان (Heartbeat)
 4. بیشترین اندازه‌ی فریم (Maximum Size Of Frame)
 5. بیشترین تعداد کانال‌ها (Channel Limit)
 6. نرخ ارسال داده در ارتباط (Connection Data Send Rate)
 7. نرخ داده‌ی دریافتی در ارتباط (Connection Data Receive Rate)
 8. زمان برقراری ارتباط (Connection Time)
 9. تعداد کانال‌ها (Number Of Channels)

Rabbitmq.connection.fa

اطلاعات Channels:

 1. ارائه لیست کانال‌ها
 2. وضعیت اجرای کانال (Channel Running State)
 3. تعداد ‌کانال‌ها (Number Of Channels)
 4. تعداد Prefetchها (Prefetches Count)
 5. تعداد Prefetchهای Global (Global Prefetches Count)
 6. تعداد پیام‌های تأیید نشده (Unacknowledged Messages)
 7. تعداد پیام‌های Confirm نشده (Unconfirmed Messages)
 8. تعداد پیام‌های Commit نشده (Uncommitted Messages)
 9. تعداد ACKهای تراکنش‌های Uncommitted (Uncommitted Messages ACKs)
 10. دستورات RAFT در وضعیتPending (Pending RAFT Commands)
 11. نرخ پیام‌های ارسال شده به Consumerها با تأیید غیرخودکار(Manual Acknowledgements Delivered Messages Rate)
 12. نرخ پیام‌های ارسال شده به Consumerها با تأیید خودکار(Automatic Acknowledgements Delivered Messages Rate)
 13. نرخ پیام‌های Get شده با تأیید غیرخودکار (Manual Acknowledgements Get Messages Rate)
 14. نرخ پیام‌های Get شده با تأیید خودکار (Get Messages Rate)
 15. نرخ درخواست‌های Get مواجه شده با صف خالی (Get Empty Queue Rate)
 16. نرخ پیام‌های مجدد ارسال شده‌ (Redelivered Messages Rate)
 17. نرخPublish پیام‌ها (Message Publish Rate)
 18. نرخ پیام‌های Unroutable حذف شده (Drop Unroutable Message Rate)
 19. نرخ پیام‌های Confirm شده (Message Confirm Rate)
 20. نرخ پیام‌های تأیید شده توسط Consumerها (Consumers ACK Rate)

Rabbitmq.channel.fa

اطلاعات Consumers:

 1. ارائه لیست Consumerها
 2. نیازمند ACK؟(Require ACK?)
 3. وضعیت Exclusive (Exclusive)
 4. تعداد Prefetch (Prefetch Count)
 5. وضعیت فعال بودن (Is Active?)
 6. وضعیت عملیاتی (Operational Status)

Rabbitmq.consumers.fa

 مشخصات Exchanges:

 1. آیا Durable است؟ ( Is Durable?)
 2. آیا Internal است؟ ( Is Internal?)
 3. نرخ پیام‌های ورودی (Input Messages Rate)
 4. نرخ پیام‌های خروجی (Output Messages Rate)

اطلاعات گره‌ها:

 1. ارائه لیست گره‌ها
 2. زمان روشن شدن (Uptime)
 3. نوع گره (Node Type)
 4. مسیر فایل Config (Config File)
 5. آدرس فایل‌های پایگاه‌ داده (Database Directory)
 6. FDهای استفاده شده (Number Of Used File Descriptors)
 7. بیشترین تعداد مجاز FDها (Maximum Number Of File Descriptors)
 8. حداکثر تعداد Socket Descriptorها (Maximum Number Of Socket Descriptors)
 9. تعداد Socket Descriptorهای استفاده شده (Number Of Used Socket Descriptors)
 10. مقدار حافظه استفاده شده (Node Used Memory)
 11. حداکثر مقدار حافظه (Node Maximum Memory)
 12. فضای آزاد دیسک گره (Node Free Disk Space)
 13. نرخ عملیات خواندن (Read Operation Rate)
 14. نرخ عملیات نوشتن (Write Operation Rate)
 15. نرخ عملیات جستجو (Seek Operation Rate)
 16. نرخ عملیات سنکرون‌سازی (Sync Operation Rate)
 17. تعداد تلاش‌های باز کردن File Handle (IO File Handle Reopen)
 18. نرخ تلاش‌های باز کردن File Handle (File Handle Open Attempt Rate)
 19. نرخ خواندن داده (Node Data Read Rate)
 20. نرخ نوشتن داده (Node Data Write Rate)
 21. میانگین زمان عملیات خواندن IO (Average IO Read Time)
 22. میانگین زمان عملیات نوشتن IO (Average IO Write Time)
 23. میانگین زمان عملیات جستجو IO (Average IO Seek Time)
 24. میانگین زمان عملیات سنکرون‌سازی IO (Average IO Sync Time)
 25. میانگین زمان تلاش‌های باز کردن File Handle (IO File Handle Open Attempts Average Time)
 26. تعداد ارتباطات ایجاد شده (Number Of Created Connections)
 27. نرخ ایجاد ارتباطات (Create Connections Rate)
 28. تعداد ارتباطات بسته شده (Number Of Closed Connections)
 29. نرخ بسته شدن ارتباطات (Connections Close rate) ( Close Connections Rate)
 30. تعداد کانال‌های ایجاد شده (Number Of Created Channels)
 31. نرخ ایجاد کانال ‌(Create Channel Rate)
 32. تعداد کانال‌های بسته شده (Number Of Closed Channels)
 33. نرخ بسته شدن کانال(Close Channels Rate)
 34. تعداد صف‌های Declare شده (Number Of Declared Queues)
 35. تعداد صف‌های ایجاد شده (Number Of Created Queues)
 36. تعداد صف‌های حذف شده (Number Of Deleted Queues)
 37. درصد استفاده از حافظه (Node Memory Usage)
 38. درصد استفاده از FD(FD Used Percentage)
 39. درصد استفاده از Socket Descriptorها (Socket Descriptor Used Percentage)
 40. وضعیت اجرا (Running Status)
 41. نرخ Declare صف (Queue Declare Rate)
 42. نرخ ایجاد صف (Queue Create Rate)
 43. نرخ حذف صف (Queue Delete Rate)

Rabbitmq.node.fa

اطلاعات صف‌ها:

 1. ارائه‌ی لیست صف‌ها
 2. نوع صف (Queue Type)
 3. آیا Durable است؟ ( Is Durable?)
 4. لیست گره‌های Slave(Slave Nodes)
 5. تعداد کل پیام‌های صف (Total Queued Messages)
 6. تعداد بایت‌های موجود در صف (Size Of Total Message In Queue)
 7. نرخ تغییرات طول صف (Queued Messages Rate)
 8. تعداد پیام‌های آماده ارسال (Number Of Ready Queued Messages)
 9. تعداد بایت‌های آماده ارسال (Number Of Ready Queued Messages Bytes)
 10. نرخ پیام‌های آماده ارسال (Rate Of Ready Queued Messages)
 11. تعداد پیام‌های ACK نشده (Unacknowledge Queued Messages)
 12. اندازه‌ی کل پیام‌های ACK نشده (Size Of Unacknowledged Messages)
 13. نرخ پیام‌های ACK نشده (Unacknowledge Messages Rate)
 14. تعداد پیام‌های موجود در حافظه (Number Of In-Memory Messages)
 15. تعداد بایت‌های پیام‌ها در حافظه (Size Of In-Memory Messages)
 16. تعداد پیام‌های Persist شده (Number Of Persistent Messages)
 17. تعداد بایت‌های کل پیام‌های Persist شده (Size Of Persistent Messages)
 18. تعداد پیام‌های Page out شده (Number Of Page-Out Messages)
 19. تعداد بایت‌های Page out شده (Size Of Page-Out Messages)
 20. تعداد مصرف‌کننده‌ها (Number Of Consumers)
 21. درصد استفاده از مصرف‌کننده‌ها (Consumer Utilization)
 22. وضعیت اجرای صف (Queue Running State)
 23. مقدار حافظه مصرفی (Memory)
 24. نرخ پیام‌های ارسال شده به Consumerها با تأیید غیرخودکار (Manual Acknowledgements Delivered Messages Rate)
 25. نرخ پیام‌های ارسال شده به Consumerها با تأیید خودکار (Automatic Acknowledgements Delivered Messages Rate)
 26. نرخ پیام‌های Get شده با تأیید غیرخودکار (Manual Acknowledgements Get Messages Rate)
 27. نرخ پیام‌های Get شده با تأیید خودکار (Get Messages Rate)
 28. نرخ درخواست‌های Get مواجه شده با صف خالی (Get Empty Queue Rate)
 29. نرخ پیام‌های ورودی به صف (Incoming Message Rate)
 30. نرخ پیام‌های مجدد ارسال شده‌ (Redelivered Messages Rate)

اطلاعات Virtual Hosts:

 1. ارائه‌ی لیست Virtual Hostها
 2. تعداد کل پیام‌های صف (Total Queued Messages)
 3. نرخ تغییرات طول صف (Queued Messages Rate)
 4. تعداد پیام‌های آماده ارسال (Number Of Ready Queued Messages)
 5. نرخ پیام‌های آماده ارسال (Rate Of Ready Queued Messages)
 6. تعداد پیام‌های ACK نشده (Unacknowledge Queued Messages)
 7. نرخ پیام‌های ACK نشده (Rate Of Unacknowledge Messages)
 8. نرخ پیام‌های تأیید شده توسط Consumerها (Consumer ACK Rate)
 9. نرخ پیام‌های Confirm شده Publisherها توسط VHost (VHost Publisher Confirm Rate)
 10. نرخ پیام‌های ارسال شده به Consumerها با تأیید غیرخودکار (Manual Acknowledgements Delivered Messages Rate)
 11. نرخ پیام‌های ارسال شده به Consumerها با تأیید خودکار (Automatic Acknowledgements Delivered Messages Rate)
 12. نرخ پیام‌های Get شده با تأیید غیرخودکار (Manual Acknowledgements Get Messages Rate)
 13. نرخ پیام‌های Get شده با تأیید خودکار (Get Messages Rate)
 14. نرخ درخواست‌های Get مواجه شده با صف خالی (Get Empty Queue Rate)
 15. نرخ پیام‌های ورودی به VHost (Incoming Message Rate)
 16. نرخ پیام‌های مجدد ارسال شده‌ (Redelivered Messages Rate)
 17. نرخ پیام‌های Unroutable دورریخته شده (Dropped Unroutable Messages Rate)
 18. نرخ پیام‌های Unroutable بازگردانده شده به Publisher (Return Unroutable Messages Rate)
 19. نرخ بایت‌های ارسالی (Send Bytes Rate)
 20. نرخ بایت‌های دریافتی (Receive Bytes Rate)

Rabbitmq.virtualhost.fa

سیستم‌های صف پیام
RabbitMQApache ActiveMQIBM WebSphere MQKafka
آدرس
تهران، خیابان آزادی، خیابان صادقی (جنب دانشگاه صنعتی شریف)، بن بست دوم، پلاک ۸، طبقه سوم، کد پستی ۱۴۵۸۸۴۶۱۵۵
تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات بهپایا محفوظ است.