IBM ODM backgroundIBM ODM
IBM ODM backgroundIBM ODM
ابزار‌های سازمانی
IBM ODMIBM BPM

IBM ODM

ابزار مدیر تصمیم‌گیری عملیاتی شرکت IBM یا همان IBM ODM ابزاری به منظور تحلیل، خودکارسازی و مدیریت تصمیم‌گیری روال‌های کسب و کاری است. سامانه‌ی مانیتورینگ  معین قابلیت مانیتورینگ ابزار ODM‌ را دارد و شاخص‌های مرتبط با سرور تصمیم‌گیر(Decision Server)، برنامه‌ی روال(Rule Applications) ، ست‌های روال (Rule Sets) و نیز شاخص‌های مرتبط با سرور کاربردی WebSphere‌ایی که ODM در آن اجرا می‌شود را جمع‌آوری می‌کند. لیست شاخص‌های کارایی IBM ODM در ادامه ارائه شده است:

Ibmodm.overview.fa

مانیتورینگ ابزار برنامه‌ریزی منابع IBM ODM  شامل موارد زیر است:

شاخص‌های کلی Websphere:

 1. میزان استفاده از پردازنده در یک دوره گذشته
 2. حافظه آزاد میزبان
 3. متوسط میزان استفاده از پردازنده

اطلاعات JVM:

 1. حافظه‌ی Committed Heap
 2. حداکثر حافظه‌ی Heap
 3. حافظه آزاد Heap
 4. حافظه‌ی استفاده شده‌ی Heap
 5. درصد استفاده از حافظه‌ی Heap
 6. میزان استفاده از پردازنده‌ی JVM
 7. زمان روشن شدن

شاخص‌های کارایی تراکنش‌ها:

 1. کل زمان تراکنش‌ها
 2. متوسط زمان تراکنش‌ها
 3. کل زمان تراکنش‌های محلی
 4. کل زمان تراکنش‌های Commit شده
 5. تعداد تراکنش‌های Commit شده
 6. متوسط زمان تراکنش‌های Commit شده
 7. تعداد تراکنش‌های Commit شده‌ی محلی
 8. نرخ تراکنش‌های Commit شده‌ی محلی
 9. تعداد تراکنش های Roll Back شده
 10. نرخ تراکنش‌های Roll Back شده
 11. تعداد تراکنش‌های Roll Back شده‌ی محلی
 12. نرخ تراکنش‌های Roll Back شده‌ی محلی
 13. تراکنش‌های Timeout شده
 14. تراکنش‌های Timeout شده‌ی محلی
 15. تعداد کل تراکنش‌ها
 16. نرخ کل تراکنش‌ها
 17. نرخ تراکنش‌های Commit شده
 18. تعداد تراکنش‌های فعال جاری

شاخص‌های کارایی نشست‌ها:

 1. نرخ ایجاد نشست
 2. نرخ Affinity Break
 3. نشست‌های زنده
 4. نشست‌های فعال
 5. تعداد نشست‌های ایجاد شده
 6. تعداد Affinity Breakها
 7. تعداد خطا‌ها در یک دوره گذشته
 8. نرخ کل درخواست
 9. تعداد درخواست‌های همزمان در یک دوره گذشته

شاخص‌های کارایی نشست‌ها(کل مربوط به Object):

 1. نرخ ایجاد نشست در گره
 2. نرخ Affinity Break در گره
 3. نشست‌های زنده در گره
 4. نشست‌های فعال در گره
 5. تعداد نشست‌های ایجاد شده در گره
 6. تعداد Affinity Breakها در گره

شاخص‌های مرتبط با مخزن ارتباطات :

 1. نرخ اختصاص ارتباطات
 2. حداکثر اندازه مخزن ارتباطات
 3. تعداد آزاد مخزن ارتباطات
 4. مقدار PercentUsed
 5. تعداد Threadهای منتظر مخزن ارتباطات 
 6. زمان انتظار مخزن ارتباطات
 7. زمان استفاده از مخزن ارتباطات
 8. متوسط زمان استفاده ارتباطات در دوره گذشته
 9. متوسط کل زمان استفاده ارتباطات
 10. تعداد ارتباطات اختصاص یافته‌ در دوره گذشته
 11. تعداد ارتباطات ایجاد شده
 12. تعداد کل ارتباطات بسته شده
 13. متوسط زمان استفاده JDBC در دوره گذشته
 14. متوسط کل زمان استفاده JDBC 
 15. درصد استفاده از مخزن ارتباطات
 16. اندازه مخزن ارتباطات

شاخص‌های مرتبط با مخزن ارتباطات(کل object):

 1. نرخ اختصاص ارتباطات در گره
 2. اندازه مخزن ارتباطات‌ در گره
 3. تعداد آزاد مخزن ارتباطات در گره
 4. مقدار PercentUsed در گره
 5. تعداد Threadهای منتظر مخزن ارتباطات در گره
 6. زمان انتظار مخزن ارتباطات در گره
 7. زمان استفاده از مخزن ارتباطات در گره
 8. متوسط زمان استفاده ارتباطات در دوره گذشته در گره
 9. متوسط کل زمان استفاده ارتباطات در گره
 10. تعداد ارتباطات اختصاص یافته در گره
 11. تعداد ارتباطات ایجاد شده در گره
 12. تعداد کل ارتباطات بسته شده در گره
 13. متوسط زمان استفاده JDBC در دوره گذشته در گره
 14. متوسط کل زمان استفاده JDBC در گره

شاخص‌های منابع EJB:

 1. تعداد Beanهای زنده
 2. تعداد کل فراخوانی‌ Method
 3. کل زمان پاسخ Method
 4. متوسط کل زمان پاسخ Method
 5. متوسط زمان پاسخ Method در یک دوره گذشته
 6. متوسط نرخ فراخوانی Method

شاخص‌های کلEJB:

 1. تعداد Beanهای زنده در گره
 2. تعداد کل فراخوانی‌ Method در گره
 3. کل زمان پاسخ Method در گره
 4. متوسط کل زمان پاسخ Method در گره
 5. متوسط زمان پاسخ Method در یک دوره گذشته در گره
 6. متوسط نرخ فراخوانی Method در گره

شاخص‌های کارایی وب سرویس‌ها:

 1. تعداد درخواست‌های دریافتی
 2. نرخ درخواست‌های دریافتی
 3. کل زمان پاسخ
 4. متوسط کل زمان پاسخ
 5. تعداد درخواست‌‌های پردازش شده
 6. متوسط زمان پاسخ در یک دوره گذشته

شاخص‌های کارایی کل وب‌سرویس‌ها:

 1. تعداد درخواست‌های دریافتی در گره
 2. نرخ درخواست‌های دریافتی در گره
 3. کل زمان پاسخ در گره
 4. متوسط کل زمان پاسخ در گره
 5. تعداد درخواست‌‌های پردازش شده در گره
 6. متوسط زمان پاسخ در گره‌

شاخص‌های کارایی ThreadPool:

 1. کل Threadهای ایجاد شده
 2. کل Threadهای از بین رفته
 3. تعداد Threadهای فعال
 4. حداکثر اندازه مخزن Thread
 5. تعداد Hung Threadهای همزمان
 6. تعداد Hung Threadهای اعلان شده
 7. تعداد Hung Threadهای حذف شده
 8. تعداد Threadهای ایجاد شده در یک دوره گذشته
 9. تعداد Threadهای از بین رفته در یک دوره گذشته
 10. اندازه مخزن Thread
 11. درصد استفاده از مخزن Thread

شاخص‌های کاراییThreadPool مرتبط با آبجکت:

 1. کل Threadهای ایجاد شده در گره
 2. کل Threadهای از بین رفته در گره
 3. تعداد Threadهای فعال در گره
 4. تعدادHung Threadهای همزمان در گره
 5. تعدادHung Threadهای اعلان شده در گره
 6. تعدادHung Threadهای حذف شده در گره
 7. تعداد Threadهای ایجاد شده در یک دوره گذشته در گره
 8. تعداد Threadهای از بین رفته در یک دوره گذشته در گره
 9. اندازه مخزن Threadها

شاخص‌های مرتبط با صف:

 1. طول صف
 2. پیام‌های ناتمام
 3. نرخ پیام‌های تولید شده
 4. نرخ پیام‌های Consume شده
 5. تعداد Producerها
 6. تعداد Consumerها
 7. متوسط انتظار پیام‌ها
 8. طول عمر قدیمی‌ترین پیام

شاخص‌های مرتبط با تاپیک‌ها:

 1. تعداد عضویت‌های Durable
 2. تعداد عضویت‌های Nondurable
 3. تعداد Publicationهای ناقص
 4. طول عمر قدیمی‌ترین Publication
 5. تعداد Publisherها
 6. تعداد Subscriptionها
 7. تعداد کل پیام‌های Published شده
 8. تعداد Subscriptionهای موفق
 9. تعداد کل پیام‌های Published شده در یک دوره گذشته

شاخص‌های مرتبط با Decision Server:

 1. نام واحد اجرا
 2. شناسه‌ی واحد اجرا
 3. نام سرور واحد اجرا
 4. نسخه‌ی واحد اجرا
 5. تعداد هشدار‌های واحد اجرا
 6. تعداد خطاهای واحد اجرا

Ibmodm.execution Units.fa

شاخص‌های مرتبط با RuleApp:

 1. نام RuleApp
 2. نسخه‌ی RuleApp
 3. زمان ایجاد RuleApp
 4. تعداد RuleSetها
 5. تعداد RuleSetهای فعال
 6. تعداد RuleSetهای غیرفعال
 7. درصد RuleSetهای غیرفعال
 8. تعداد دفعات اجرای RuleSetها در RuleApp
 9. تعداد کل خطاهای RuleSetها در RuleApp

Ibmodm.rule App.fa

شاخص‌های مرتبط با RuleSet:

 1. نام RuleSet
 2. نسخه RuleSet
 3. زمان ایجاد RuleSet
 4. وضعیت فعال بودن RuleSet
 5. وضعیت فعال بودن Debug در RuleSet
 6. دفعات اجرای RuleSet
 7. تعداد خطاهای RuleSet
 8. متوسط زمان اجرای RuleSet

Ibmodm.rule Set.fa

ابزار‌های سازمانی
IBM ODMIBM BPM
آدرس
تهران، خیابان آزادی، خیابان صادقی (جنب دانشگاه صنعتی شریف)، بن بست دوم، پلاک ۸، طبقه سوم، کد پستی ۱۴۵۸۸۴۶۱۵۵
تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات بهپایا محفوظ است.